Šta je HACCP?

HACCP iliti analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke je međunarodno priznati metod analize bezbednosti hrane. HACCP predstavlja smernice čija je svrha identifikacija i upravljanje rizicima za bezbednost hrane, što korisnicima pruža neku vrstu sigurnosti o pravilnom upravljanju programom bezbednosti hrane.

Codex Alimentarius definiše Analizu opasnosti kritične kontrolne tačke (Hazard Analysis Critical Control Point – HACCP) kao sistem menadžmenta u kojem se bezbednosti hrane pristupa kroz analizu i kontrolu bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima je proizvodnja sirovina, rukovanje, proizvodnja, distribucija i konzumiranje krajnjeg proizvoda izloženo.

HACCP se u većini zemalja sveta smatra obaveznim uslovom za poslovanje sa hranom.Evropski parlament i veće 2002. godine usvojili Uredbu (EU) br 178/2002 kojom se utvrđuju opšti principi i zahtevi zakona o hrani i Uredbu (EU) br 852/2004 o higijeni namirnica. U Srbiji je Zakon o bezbednosti hrane stupio na snagu 1. januara 2009. godine („Sl.glasnik RS“ 41/2009), a Pravilnik o opštim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade ili prometa („Sl. Glasnik“ RS 72/2010)

Prednosti implementacije analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka:
  • isporuka bezbednih prehrambenih proizvoda;
  • usaglašenost sa zakonima i propisima;
  • sistematično upravljanje rizicima;
  • primena dobrih higijenskih praksi u proizvodnji;
  • razvijanje svesti zaposlenih o higijeni;
  • svođenje na najmanju moguću meru rizika za opoziv hrane i bolesti koje se prenose hranom;
  • poverenje potrošača prehrambenih proizvoda.

 

Ukoliko želite da budete u toku sa našim najnovijim uslugama i dešavanjima, što u vezi implementacije, tako i u vezi obuka za ISO standarde, posetite nas na LinkedInu, kao i na našem Instagramu.

Sve informacije možete dobiti i upitom na mejl: 📩office@mobes-quality.rs, kao i pozivom na broj telefona: 📞+381 65 244 1360